Marokko, 2010 - Bekijk foto
Tell me and I will forget, Show me and I will remember, Involve me and I will understand, Step back and I will act. Universiteit van Aalborg

Curriculumontwikkeling

In de periode 2000-2003 was ik als lid van het managementteam van de lerarenopleiding VO/BVE van de Hogeschool Utrecht eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuw onderwijsmodel (het Utrechts Model, competentiegericht leren en opleiden) en van nieuwe curricula. We werkten bij het ontwikkelen en implementeren van het leerlijnenmodel nauw samen met Jos de Kleijn van BDF-advies en het scholenveld. In het kader van het flankerend kwaliteitsbeleid is in 2003 ook de aanzet gegeven voor het keurmerk opleidingsscholen.

In 2006 ben ik gevraagd als projectleider voor de curriculumontwikkelling van de bouwopleidingen in Tilburg en 's Hertogenbosch van Avans Hogescholen. Het resultaat op hoofdlijnen is weergegeven in de Poster onderwijs AB&I (ppt). In de periode 2006-2009 hebben we zowel gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw onderwijsmodel, aan de professionalisering van de medewerkers als aan het vormgeven van een zorgvuldig implementatietraject en het voorbereiden van de accreditatie. 

In de periode mei 2010 tot juni 2011 ben ik als adviseur betrokken geweest bij de curriculumontwikkeling voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde van de Hogeschool Utrecht. Dit op verzoek van Anja Ossenblok (Bureau Sink).

Van april 2011 tot juli 2013 heb ik leiding gegeven aan de onderwijsvernieuwing bij de Academie voor Sociale Studies in Breda (ASB) van de Avans Hogeschool en de opleidingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Het opleidingskader hebben we -in samenwerking met expertgroepen- aangescherpt en uitgewerkt in deelproducten (o.a. ASB-Leerplanschema, ASB-didactiek,  onderzoeks- en een reflectielijn en taalbeleid). Tegelijkertijd hebben we -met blokteams- nieuw onderwijs ontwikkeld (blokboeken voor studenten en docentenhandleidingen) en geimplementeerd voor de eerste twee opleidingsjaren van de drie opleidingen. Met de werkgroep didactiek-professionalisering organiseerden we vier keer per jaar studiedagen voor het ASB-team (ruim 70 personen). De NVAO-rapportages van 2011 en 2012 waren positief over uitgangspunten, doelen en eerste resultaten van het vernieuwingstraject.

Vanaf mei 2013 ben ik actief als projectleider voor de curriculumvernieuwing van de opleiding verloskunde van de Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG, Inholland). De NVAO oordeelde in 2012 positief over de opleiding. De aanleiding voor de vernieuwing is gelegen in ontwikkelingen in het beroepenveld (integrale zorg, toenemende complexiteit) en in de ambities van de AVAG (realiseren van een hoger nveau, meer aandacht voor wetenschap en onderzoek en meer doorstroming naar masters). Het nieuwe curriculum gaat in augustus 2014 van start.